شضرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق انعقاد تفاهم نامه فناوری با دانشگاه فردوسی مشهد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق پیام تسلیت شهید رئیسی
Address : Ahmad abad .,Mashhad
Tel :(+98 51 ) 38409595
Postal Code:9176756473
Email :info@emidco.com